Haji Misbach: Haji Yang Melawan Penindasan

Oleh : Wan Noor Khuzairey

“Sesungguhnya yang termasuk dalam jihad besar ialah berkata benar kepada penguasa yang zalim”   –  Rasulullah s.a.w

MENULIS tentang Haji Misbach ini bukanlah mudah tetapi tidak juga mustahil. Ideanya tajam juga radikal mungkin akan menyebabkan masyarakat khususnya Islamis dan nasionalis kanan tidak senang duduk. Mana tidaknya Haji ini merupakan seorang Muslim yang berjalur kiri juga dengan lantang mengkritik sistem kapitalisme yang mengabaikan masalah masyarakat lalu memperkenalkan komunisme.

Figur ini sangat Istimewa kerana dia muncul di tengah-tengah pergolakan dimana penjajahan juga kapitalisme sedang rancak meratah nasib anak-anak bangsanya. Lahir sekitar tahun 1876 di Kauman Surakarta dalam keluarga pedagang batik yang kaya raya. Walau bagaimanapun kekayaan yang dimiliki sedikit pun tidak meranapkan penglihatannya.

Kauman adalah sebuah daerah yang kuat sisi religusnya lantas menghasilkan ramai ulama dari pelbagai jenis latar kaum. Sungguhpun begitu Takahashi Shirahasi ada menjelaskan bahawa ayah Misbach bukanlah orang yang mengisi jawatan di pejabat agama[1] sebaliknya merupakan seorang pedagang batik yang kaya raya dan berjaya. Perusahaan ayahnya ini diteruskan Misbach.

Haji Misbach juga mendapat pendidikan yang secukupnya kerana orang tuanya sangat mementingkan hal itu. Maka Haji Misbach dihantar untuk mendapatkan pendidikan iaitu di pesantren juga sekolah moden.

Lantaran itu , Haji Misbach telah menempuh dua jenis pendidikan iaitu pendidikan tradisional serta Barat, namun pendidikan Barat itu hanya dilalui dalam masa yang singkat. Ini membuatkan pemikiran Misbach lebih cenderung ke arah sisi religius dibanding sisi sekular ala barat.[2]

Yang menariknya lagi, Misbach mempunyai kecenderungan untuk berfikir sinkritis. Beliau selalu cuba menggabungkan berbagai idea dan pandangan yang berbeza bahkan yang dilarang. Gaya pemikiran sebeginilah nantinya yang menyebabkan idea radikalnya terserlah terutama ketika berhadapan dengan kolonialisme dan kapitalisme.

Pendirian Haji Misbach Terhadap Kapitalisme

Kapitalisme menurut sejarahnya berpengaruh di Inggeris pada abad ke-18 kemudian berkembang dan dibawa  ke negara-negara lain seperti Barat Laut Eropah dan Amerika Utara.[3] Dalam sistem ini hak milik atas alat-alat produksi (tanah-tanah, kilang-kilang, mesin dan sumber alam) ada di tangan orang perseorangan dan bukannya pada negara.

Penjajahan kuasa Eropah di Asia Tenggara ini dengan subur memaparkan ciri-ciri kapitalisme yang kuat sehingga mencekik, mengguling nasib penduduk tempatan. Mereka bekerja tetapi hak mereka dicabuli, masa mereka diambil, tenaga mereka dikerah tanpa boleh meminta sebarang bayaran. Peristiwa ini tidak ubah seperti binatang yang tak bertuan, ditolak ke kiri di buang ditolak ke kanan dipukul.

Penindasan seperti itu yang paling dimusuhi oleh Misbach. Untuk itu Misbach memimpin satu gerakan yang digelarkan sebagai Insulinde. Sebuah gerakan yang membela nasib kaum petani di kampung yang sedang diinjak nasibnya oleh kaum kapitalis Belanda serta bangsawan pribumi.

Protes yang dilakukan tidaklah sehingga menumpahkan darah sebagaimana ideanya Lenin-Stalin, malah ideanya lebih dekat dengan Ghandi (ahimsa)  dengan menyeru kaum tertindas melakukan pemogokan dengan slogan “Jangan Khuatir dan jangan takut melakukan aksi pemogokkan.”[4]

Namun apa yang dilakukan oleh Misbach ini tidak mendapat sokongan sepenuhnya dari kaum Muslim sendiri. Sepatutnya melawan penindasan dan mengusir kejahatan (kapitalis) merupakan intisari dalam Islam, tetapi waktu itu pemikiran seperti ini tidak begitu kuat.

Lantas, ekoran dari peristiwa ini Misbach mula menyerang intitusi-institusi Islam yang dibangunkan ketika itu. Misbach tanpa berlapik menyerang Muhamadiyah institusi yang didirikan oleh Kiyai Ahmad Dahlan sebagai munafik. Perselisihan Misbach dengan kelompok Islam ini didukungi dengan fahaman komunisme yang di pegang kerana fahaman itu mengajar supaya berpihak dan melawan penindasan.

Islam Agama Perlawanan bukan Pensenyapan

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ath- Thabrani berbunyi “Barang siapa yang berniat di waktu pagi untuk membela orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan seorang Muslim, maka ganjaran buatnya seperti ganjaran haji mabrur. Hamba yang paling dicintai Allah ialah hamba yang paling bermanfaat buat manusia. Amal yang paling utama ialah menyalurkan rasa bahagia dalam hati orang yang beriman, menghilangkan kelaparan, menyelesaikan masalah atau membayarkan hutang.”[5]

Hadis tersebut sedikit sebanyak telah menjelaskan sikap Misbach terhadap penindasan bagi Misbach;

“Manoesia hidoep dalam doenia yang fana ini oentoek hidoep bersama setjara damai. Itoelah perintah Toehan. Dan oentoe hidoep bersama setjara damai, kita manoesia haroes mendjalankan segala perintah Toehan. Kalaoe seseorang memilih dari apa perintah-perintah Toehan hal-hal jang ia ingin lakoekan dengan tidak memperdoelikan kepentingan orang-orang lain, ia adalah “tjoerang” dan menoeroeti kehendak setan. Setan adalah moesoeh kita. Ia dalam abad ini bekerdja oentoek kapitalisme.”

Sambung Misbach lagi;

“Kapitalisme adalah fitnah, nafsoe untuk melenjapkan keimanan kita kepada Toehan dengan menggoda keimanan kita kepada Toehan. Kommoenisme yang mengadjarkan kita oentoek menentang kapitalisme, karena itoe adalah tertjakup di dalam Islam. Saya menerangkan hal itu sebagai Moeslim dan kommoenist tidak perlu ditebas sistem itu sehingga ke akarnya.” [6]

Dari kedua penulisan Misbach ini kita dapat simpulkan bahawa beliau adalah manusia yang mahu menegakkan keadilan sosial sesuai dengan perintah agama. Misbach dengan jelasnya menegaskan bahawa menjaga kebajikan itu urusan orang yang beragama. Namun untuk menyelesaikan masalah ini bukan boleh diambil sekadar cuplikan, ia perlu ditebas sehingga ke akar disebabkan itu kapitalisme itu merupakan sistem yang berakar dan harus ditolak sepenuhnya.

Tambah Misbach lagi;

“Agama ber-erti penoendjoek dari Toehan Islam bererti selamat Menjadi agama Islam itoe penoendjoek djalan Jang meoentoet keselamatan.”[7]

Jadi tidak mungkin agama hanya merelakan penindasan dengan mewujudkan ‘Culture of Silence’ bagi Misbach agama Islam adalah keselamatan, sekiranya wujud penindasan itu bukan selamat dan agama hanya akan jadi sia-sia.

Komunisme Gaya Misbach

Berbicara soal komunis bukanlah mudah kerana ia merupakan satu ideologi yang baru berkembang saat Misbach mula menggunakannya. Apatah lagi dengan cubaan menggabungkan ideologi itu dengan Islam.

Namun Misbach dengan jelas memberitahu posisinya;

“Saja saorang jang mengakoe setia pada Agama dan djoega dalam lapang pergerakan kommoenist dan saja mengakoe djoega bahoewa tambah terboekanja pikiran saja di lapang kebenaran atas perintah agama Islam itoe, tidak lain jalan dari sasoedah saja mempelajari ilmoe kommoenisme, hingga sekarang saja berani mengatakan joega, bahoewa kaloetnja keselamatan doenia ini tidak lain hanja dari djahanam kapitalisme dan imperialism jang berboedi boeas itu sahadja, boekannja kesalamatan dan kemerdekaan kita hidoep dalam doenia ini sadja, hingga kepertjajaan kita hal agama poen beroesaha djoega olehnja.”[8]

Ali Shariati dalam penulisannya menjelaskan bahawa Islam dan komunisme itu tidak boleh bercampur kerana komunisme tidak membangunkan nilai kemanusiaan sebagaimana yang disarankan oleh Islam melainkan menjadi hamba ekonomi.[9] Namun titik sentuhan Misbach bukanlah pada falsafah tentang Tuhan dan manusia mahupun materialisme sejarahnya kerana kita tahu Misbach adalah orang yang setia pada agamanya, dan dek kerana agamanya itulah dia mula memperjuangkan keadilan sosial.

Apa yang cuba diketengahkan oleh Misbach dalam ajaran komunisme adalah kepedulian dalam melawan kapitalisme yang mencengkam kehidupan rakyat kecil sama ada petani atau buruh.[10] Konsep pemikiran yang ditawarkan oleh ideologi komunisme menurut Misbach sebenarnya membenarkan beliau untuk memahami pesanan-pesanan yang tertulis di dalam al-Quran terutama sekali kaitannya dengan melawan kemiskinan dan kemelaratan masyarakat lebih-lebih lagi sewaktu penjajahan.

Misbach tidak mencapai keputusan ini semberono atau saja mahu ikut-ikutan apa yang difikirkan oleh Barat kerana Misbach memberi peneguhan terhadap alternatif yang ditawarkan “Dengan mendasarkan pada Qur’an,…ada beberapa hal yang bersesuaian antara ajaran Qur’an dan komunisme. Misalnja Qur’an menetapkan bahwa kewajiban setiap Muslim untuk mengakui dan menghargai hak-hak asasi manusia dan ajaran komunisme juga menekankan pentingnya pengakuan hak-hak asasi manusia.”[11]

Misbach tidak melihat pertentangan antara komunisme dengan Islam kerana apa yang cuba dicungkil dalam ideologi ini adalah kepedulian, kepedulian masyarakat juga agamawan terhadap keadilan sosial dan nasib masyarakatnya yang pada ketika itu sedang dicengkam. Ditambah lagi, kesegaran ideologi komunis ini kerana pada waktu itu idea ini baru saja tersebar lalu menggoncang status politik masyarakat di banyak tempat sama seperti pesanan di dalam Quran yang mampu mengoncang manusia sekiranya diamalkan.

Dalam penulisannya juga ada mengkritik kelompok yang kuat pegangan komunisnya namun anti-Islam. Bagi Misbach ini satu bencana besar. “Begitoe djoega sekalian kawan kita jang mengakoei dirinya sebagai orang kommoenist, akan tetapi mereka masi soeka mengeloewarkan pikiran jang bermaksoed akan melinjapkan agama Islam, itoelah saja berani mengatakan bahoewa mereka boekannja kommoenist jang sedjati atau mereka beloem mengerti doedoeknja kommoenist; poen sebaliknja, orang jang mengakoe dirinja Islam tetapi tida setoedjoe adanja kommoenisme, saja berani mengatakan bahoewa ia boekan Islam jang sedjati atau beloem mengerti betoel tentang doedoeknja agama Islam.”[12]

Kesimpulan

Haji Misbach bukan sekadar Haji biasa, malah tidak juga manusia kaya biasa. Kerana di dalam benak fikirnya masih ada kecacatan dalam masyarakatnya yang belum diberesi. Masalah itu pula terkait dengan sistem pemikiran yang dianuti oleh kolonial mahupun bangsawan pribumi iaitu kapitalisme. Walaupun Misbach bukan pendiri institusi seperi Ahmad Dahlan dan Tjokroaminoto, tetapi fikirannya jelas mahu membunuh penindasan sampai ke akar lalu mengubah sistem ekonomi yang lebih adil buat masyarakat. Begitulah Haji Misbach seorang muslim yang luhur dan jujur dalam perjuangannya.

NOTA HUJUNG

[1] Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926, (Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 173.

[2] Nor Hiqmah, H.M. Misbach Kisah Haji Merah, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 14

[3] William Ebenstein, Isme-Isme Yang Mengguncang Dunia, (Yogyakarta: Narasi, 2014), hlm. 223

[4] Tri Indriawati, Pergerakan Politik Misbach di Surakarta Tahun 1912-1926. (Artikel Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012), hlm. 13

[5] Dipetik dari Eko Prasetyo, Islam Agama Perlawanan. (Selangor: Nubook Press,2018), hlm 50.

[6] Nor Hiqmah, Haji Misbach Haji Merah, hlm. 77

[7] Ibid, hlm 36-37

[8] Ibid, 47-48.

[9] Ali Shariati, Kritik Islam atas Marxisme dan Sesat Pikir lainnya. (Bandung: Penerbit Mizan, 1983), hlm 105

[10] Azhar Ibrhaim, Kibaran Reformisme. (Esei belum diterbitkan), hlm. 45.

[11] Soewarsono etc. Jejak kebangsaan Kaum Nasionalis di Manokwari dan Boven Digoel. Jakarta: Pustaka Obor. 2013

[12] Nor Hiqmah, Haji Misbach Haji Merah, hlm. 23

RUJUKAN

Ali Shariati, Kritik Islam atas Marxisme dan Sesat Pikir lainnya. Bandung: Penerbit Mizan, 1983.

Azhar Ibrhaim, Kibaran Reformisme. (Esei belum diterbitkan),

Eko Prasetyo, Islam Agama Perlawanan. Selangor: Nubook Press,2018.

Nor Hiqmah, H.M. Misbach Kisah Haji Merah. Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.

Soewarsono etc. Jejak kebangsaan Kaum Nasionalis di Manokwari dan Boven Digoel. Jakarta: Pustaka Obor, 2013.

Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926. Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Tri Indriawati, “Pergerakan Politik Misbach di Surakarta Tahun 1912-1926.” Artikel Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012.

William Ebenstein, Isme-Isme Yang Mengguncang Dunia. Yogyakarta: Narasi, 2014.


Wan Noor Khuzairey, kelahiran Pontian merupakan Timbalan Pengerusi Lestari Hikmah. Berkelulusan BA Pendidikan Sejarah dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Penulisan beliau banyak diterbitkan didalam web dan akhbar tempatan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *